HttpApplication.AuthorizeRequest 事件

定义

当安全模块已验证用户授权时发生。

public:
 event EventHandler ^ AuthorizeRequest;
public event EventHandler AuthorizeRequest;
member this.AuthorizeRequest : EventHandler 
Public Custom Event AuthorizeRequest As EventHandler 

事件类型

注解

事件 AuthorizeRequest 表示 ASP.NET 已授权当前请求。 订阅 AuthorizeRequest 事件可确保在处理附加的模块或事件处理程序之前对请求进行身份验证和授权。

有关如何处理事件的详细信息,请参阅 处理和引发事件

适用于

另请参阅