HttpApplication.PostResolveRequestCache 事件

定义

在 ASP.NET 跳过当前事件处理程序的执行并允许缓存模块满足来自缓存的请求时发生。

public:
 event EventHandler ^ PostResolveRequestCache;
public event EventHandler PostResolveRequestCache;
member this.PostResolveRequestCache : EventHandler 
Public Custom Event PostResolveRequestCache As EventHandler 

事件类型

注解

有关如何处理事件的详细信息,请参阅 处理和引发事件

适用于

另请参阅