HttpApplication.PostUpdateRequestCache 事件

定义

在 ASP.NET 完成缓存模块的更新并存储了用于从缓存中为后续请求提供服务的响应后,发生此事件。

public:
 event EventHandler ^ PostUpdateRequestCache;
public event EventHandler PostUpdateRequestCache;
member this.PostUpdateRequestCache : EventHandler 
Public Custom Event PostUpdateRequestCache As EventHandler 

事件类型

注解

事件发生 PostUpdateRequestCache 后, UpdateRequestCache 将引发该事件。 PostUpdateRequestCache引发 时,ASP.NET 已完成处理代码,缓存内容已完成。

有关如何处理事件的详细信息,请参阅 处理和引发事件

适用于

另请参阅