dotnet build-server

本文适用于: ✔️ .NET Core 3.1 SDK 及更高版本

“属性”

dotnet build-server -与通过生成启动的服务器进行交互。

摘要

dotnet build-server shutdown [--msbuild] [--razor] [--vbcscompiler]

dotnet build-server shutdown -h|--help

dotnet build-server -h|--help

命令

 • shutdown

  关闭从 dotnet 启动的生成服务器。 默认情况下会关闭所有服务器。

选项

 • -?|-h|--help

  打印出有关如何使用命令的说明。

 • --msbuild

  关闭 MSBuild 生成服务器。

 • --razor

  关闭 Razor 生成服务器。

 • --vbcscompiler

  关闭 VB/C# 编译器生成服务器。