Calendar.Era 属性

定义

获取或设置纪元。

public:
 property int Era { int get(); void set(int value); };
int Era();

void Era(int value);
public int Era { get; set; }
var int32 = calendar.era;
calendar.era = int32;
Public Property Era As Integer

属性值

Int32

int

表示纪元的整数。

注解

注意

此 API 正在更新,以支持 2019 年 5 月日本时代更改。 如果应用程序支持日语日历,则应验证它是否正确处理了新纪元。 有关详细信息 ,请参阅为日本时代更改准备应用程序

适用于

另请参阅