NetReceiveFilterGetPacketFilter 函数 (netadapter.h)

NetReceiveFilterGetPacketFilter 函数检索NET_PACKET_FILTER_FLAGS。 这些标志描述网络适配器支持的数据包筛选器。

语法

NET_PACKET_FILTER_FLAGS NetReceiveFilterGetPacketFilter(
  [_In_] NETRECEIVEFILTER ReceiveFilter
);

参数

[_In_] ReceiveFilter

NETRECEIVEFILTER 对象的句柄。

返回值

返回 NET_PACKET_FILTER_FLAGS 枚举。

注解

客户端驱动程序通常在 EvtNetAdapterSetReceiveFilter 回调期间调用 NetReceiveFilterGetPacketFilter,以获取 NIC 必须筛选的更新NET_PACKET_FILTER_FLAGS集。

要求

   
最低受支持的客户端 Windows 11
最低受支持的服务器 Windows Server 2022
标头 netadapter.h (包括 netadaptercx.h)

另请参阅

EVT_NET_ADAPTER_SET_RECEIVE_FILTER

NET_PACKET_FILTER_FLAGS

NetReceiveFilterGetMulticastAddressCount

NetReceiveFilterGetMulticastAddressList