D3D11_INPUT_CLASSIFICATION 枚举 (d3d11.h)

输入槽中包含的数据类型。

语法

typedef enum D3D11_INPUT_CLASSIFICATION {
  D3D11_INPUT_PER_VERTEX_DATA = 0,
  D3D11_INPUT_PER_INSTANCE_DATA = 1
} ;

常量

 
D3D11_INPUT_PER_VERTEX_DATA
值: 0
输入数据是每个顶点数据。
D3D11_INPUT_PER_INSTANCE_DATA
值:1
输入数据是每个实例的数据。

注解

使用这些值指定特定输入元素的数据类型, (请参阅输入布局对象的 D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC) 。

要求

要求
Header d3d11.h

另请参阅

核心枚举