DSROLE_MACHINE_ROLE 枚举 (dsrole.h)

DSROLE_MACHINE_ROLE 枚举与 DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC 结构的 MachineRole 成员一起使用,以指定计算机角色。

语法

typedef enum _DSROLE_MACHINE_ROLE {
  DsRole_RoleStandaloneWorkstation,
  DsRole_RoleMemberWorkstation,
  DsRole_RoleStandaloneServer,
  DsRole_RoleMemberServer,
  DsRole_RoleBackupDomainController,
  DsRole_RolePrimaryDomainController
} DSROLE_MACHINE_ROLE;

常量

 
DsRole_RoleStandaloneWorkstation
计算机是不是域成员的工作站。
DsRole_RoleMemberWorkstation
计算机是属于域的工作站。
DsRole_RoleStandaloneServer
计算机是不是域成员的服务器。
DsRole_RoleMemberServer
计算机是域成员的服务器。
DsRole_RoleBackupDomainController
计算机是备份域控制器。
DsRole_RolePrimaryDomainController
计算机是主域控制器。

要求

   
最低受支持的客户端 Windows Vista
最低受支持的服务器 Windows Server 2008
标头 dsrole.h

另请参阅

DSROLE_PRIMARY_DOMAIN_INFO_BASIC

Active Directory 域服务 中的枚举