IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) 方法

定義

使用指定的文化特性 (Culture) 特定格式資訊,將這個執行個體的值轉換為相等的 32 位元不帶正負號的整數。

public:
 System::UInt32 ToUInt32(IFormatProvider ^ provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Public Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger

參數

provider
IFormatProvider

IFormatProvider 介面實作,提供特定文化特性的格式資訊。

傳回

UInt32

32 位元不帶正負號的整數,相當於這個執行個體的值。

適用於