Mostra de forma de sigles

L'exemple de formulari de sigles és un formulari d'entrada de targeta adaptativa dissenyat per recollir acrònims i emmagatzemar-los Dataverse. Aquestes sigles es podien consultar des de qualsevol lloc a causa d'aquesta recopilació de dades en curs.

Acrònim logger.

Entrades/Sortides i notes

Nom del testimoni dinàmic Text del contenidor Notes:
{acAcronym} Introduïu l'abreviatura de l'acrònim Sortida de resposta
{acDefinition} Introduïu una definició de l'acrònim anterior Sortida de resposta
{
    "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
    "type": "AdaptiveCard",
    "version": "1.0",
    "body": [
        {
            "type": "TextBlock",
            "text": "Acronym Logger",
            "id": "Title",
            "spacing": "Medium",
            "horizontalAlignment": "Center",
            "size": "ExtraLarge",
            "weight": "Bolder",
            "color": "Accent"
        },
        {
            "type": "Container",
            "items": [
                {
                    "type": "TextBlock",
                    "text": "Acronym",
                    "wrap": true,
                    "spacing": "Medium"
                },
                {
                    "type": "Input.Text",
                    "id": "acAcronym",
                    "placeholder": "Enter the abbreviation for the acronym"
                },
                {
                    "type": "TextBlock",
                    "text": "Definition",
                    "wrap": true
                },
                {
                    "type": "Input.Text",
                    "placeholder": "Enter a definition of the acronym above",
                    "id": "acDefinition",
                    "isMultiline": true
                }
            ]
        }
    ],
    "actions": [
        {
            "type": "Action.Submit",
            "title": "Submit",            "id": "btnSubmit"
        }
    ]
}