Funció d'Assert

S'aplica a: Aplicacions del llenç Aplicacions basades en models

Una asserció és una condició o expressió que s'avalua com a cert o fals en una prova. Si l'expressió torna fals, el cas de prova fallarà. Les assercions s'utilitzen per validar el resultat esperat d'una prova o un pas de prova, contra el resultat real i per fer fallar la prova si la condició és falsa. Les assercions es poden utilitzar per validar l'estat dels controls a l'aplicació, com ara valors d'etiqueta, seleccions de quadre de llista i altres propietats de control.

Important

La funció Assert només està disponible per a Test Studio en Power Apps.

Els missatges d'assercions, per a les assercions correctes i incorrectes, també es contenen en una taula Seguiments del registre TestCaseResult.

Sintaxi

Assert(expressió, missatge)

  • Expressió: obligatori. Expressió que avalua que és cert o fals.
  • Missatge: no obligatori. Missatge que descriu la fallada d'asserció.

Exemples

Assert(lblResult.Text = "Success", "lblResult value Expected : Success , Actual : " & lblResult.Text)
Assert(ListBox1.Selected.Value = "Success", "ListBox1 selection Expected : Success, Actual : " & ListBox1.Selected.Value)
Assert(kudosAfterTest = kudosBeforeTest + 1, "Kudos count. Expected : " & kudosBeforeTest + 1 & " Actual :" & kudosAfterTest)

Vegeu també

Informació general de Test Studio
Treballar amb Test Studio