Get-AksHciContainerStorage

Synopse

Získejte informace o zadaném kontejneru úložiště.

Syntax

Get-AksHciStorageContainer [-name <String>]

Description

Získejte informace o zadaném kontejneru Storage. Pokud není zadaný kontejner Storage, příkaz vrátí všechny kontejnery Storage.

Příklady

Příklad

Get-AksHciStorageContainer -name mystoragecontainer

Parametry

-name

Název nového kontejneru Storage

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k Prostředí PowerShell AksHci