learn.microsoft.com – Podmínky užívání

Přijetí podmínek

Následující Podmínky užívání se vztahují na vaše užívání webu Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Tech Profile a veškerých přidružených služeb. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky užívání bez upozornění aktualizovat. Nejaktuálnější verzi Podmínek užívání lze zobrazit klepnutím na hypertextový odkaz „Podmínky užívání“ ve spodní části webových stránek.

Popis služby

Společnost Microsoft vám prostřednictvím webu Microsoft Learn, Tech Profile a přidružených služeb poskytuje přístup k různým prostředkům, k nimž patří interaktivní školicí programy, dokumentace, videa, vývojové nástroje, oblasti pro stahování, komunikační fóra a informace o produktech (souhrnně označovaným jako „služby“). Na služby včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí a nově přidaných webových aktiv se vztahují podmínky užívání.

Omezení na osobní a nekomerční užívání

Není-li uvedeno jinak, jsou služby určeny pro vaše osobní a nekomerční užívání. Informace, software, produkty ani služby získané prostřednictvím těchto služeb (kromě těch pro vlastní, osobní nebo nekomerční použití) nesmíte bez předchozího písemného schválení společnosti Microsoft měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, provozovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet na jejich základě odvozená díla, převádět je ani prodávat.

Soukromí a ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Prostudujte si Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“), v němž se popisuje, jaké typy dat shromažďujeme o vás a vašich zařízeních, jak s daty nakládáme a podle jakých zákonných základů je musíme zpracovávat. V prohlášení o ochraně osobních údajů se také popisuje, jak společnost Microsoft používá příspěvky (jak jsou definovány v tomto dokumentu), komentáře, hodnocení nebo recenze služeb, komunikace, soubory, fotografie, dokumenty, audio, digitální díla, žívá vysílání, videa a jakýkoli jiný obsah, který nahrajete, uložíte, vysíláte nebo sdílíte přes služby (souhrnně „váš obsah“). Tam, kde se zpracovávání zakládá na souhlasu, a v rozsahu povoleném právem platí, že odsouhlasením těchto podmínek vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejněním svého obsahu a dat společností Microsoft, v souladu s popisem v prohlášení o ochraně osobních údajů. V některých případech poskytneme samostatné oznámení a požádáme o váš souhlas podle popisu v prohlášení o ochraně osobních údajů.

Veřejné informace uživatele a obsah: Uživatelské informace, které poskytnete – jako je vaše uživatelské jméno, zobrazené jméno, obrázek avatara, životopis, povolání a společnost nebo uživatelské výsledky – mohou druzí vidět. Abyste mohli používat Tech Profile, musíte poskytnout jenom uživatelské jméno a zobrazené jméno. Zbývající pole jsou volitelná. Své uživatelské jméno a zobrazené jméno můžete kdykoli změnit. Společnost Microsoft může shromažďovat a uveřejnit také datum, kdy jste si Tech Profile vytvořili, a vaše připojení k Microsoft.

Druzí mohou vidět také jakýkoli obsah, který uveřejníte. Určitý obsah můžete po jeho uveřejnění smazat, ale není možné smazat jakýkoli typ obsahu po jeho uveřejnění.

Sdělení k softwaru dostupnému na tomto webu

Veškerý software, který je k dispozici ke stažení prostřednictvím služeb („software“) je autorským dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), která je dodávána s tímto softwarem nebo je jeho součástí. Žádný software, který je dodáván s licenční smlouvou nebo jehož součástí je licenční smlouva, nelze nainstalovat bez předchozího souhlasu koncového uživatele s podmínkami této licenční smlouvy. Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazuje nebo které jsou uvedeny na tomto webu, jsou vám poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Microsoft.

Software je zpřístupněn ke stažení výhradně pro použití koncovými uživateli za podmínek licenční smlouvy. Jakékoli rozmnožování nebo další rozšiřování softwaru, které není v souladu s licenční smlouvou, je zákonem výslovně zakázáno a bude přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH USTANOVENÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NEBO REPRODUKOVAT SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO NA JINÉ MÍSTO ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO NÁSLEDNÉ DISTRIBUCE, NENÍ-LI TAKOVÁ REPRODUKCE NEBO NÁSLEDNÁ DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ POVOLENA LICENČNÍ SMLOUVOU DODÁVANOU S TAKOVÝM SOFTWAREM.

ZÁRUKA NA SOFTWARE, JE-LI POSKYTNUTA, SE POSKYTUJE POUZE V SOULADU S UJEDNÁNÍMI LICENČNÍ SMLOUVY. SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION TÍMTO VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU NA VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁVA, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ. PRO PRAKTICKÉ ÚČELY MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST SLUŽEB NEBO V RÁMCI SVÝCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ ZPŘÍSTUPNIT NÁSTROJE URČENÉ K PŘÍMÉMU POUŽITÍ NEBO KE STAŽENÍ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O SPRÁVNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z POUŽITÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ. PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO V SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH SPOLEČNOSTI MICROSOFT RESPEKTUJTE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ OSTATNÍCH.

VYSVĚTLENÍ K OMEZENÍ PRÁV. Jakýkoli software, který je stažen z těchto služeb pro Spojené státy americké, jejich úřady anebo zástupce („vláda USA“), se poskytuje s Omezenými právy. Používání, duplikace a předávání Vládou USA je předmětem omezení uvedených v pododstavci (c)(1)(ii) Práv v klauzuli Technical Data and Computer Software v DFARS 252.227-7013 nebo v pododstavcích (c)(1) a (2) dokumentu Commercial Computer Software - Restricted Rights v 48 CFR 52.227-19. Výrobcem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Sdělení k dokumentaci dostupné na tomto webu

Na určitou dokumentaci se mohou vztahovat výslovné licenční podmínky odlišné od podmínek uvedených v tomto dokumentu. Jsou-li tyto podmínky ve vzájemném rozporu, platí tyto výslovné licenční podmínky. Oprávnění k užívání dokumentů (například dokumentů white paper, tiskových zpráv, datových listů a častých otázek) získaných prostřednictvím služeb se uděluje za předpokladu, že (1) všechny kopie budou obsahovat níže uvedené informace o autorských právech a objeví se v nich jak informace o autorských právech, tak i toto oznámení o oprávněních; (2) takové dokumenty získané prostřednictvím služeb budou užívány výhradně k informativním a nekomerčním nebo osobním účelům a nebudou zkopírovány ani publikovány na žádný síťový počítač ani vysílány prostřednictvím žádného média; (3) dokumenty nebudou nijak upravovány. Akreditované vzdělávací instituce, např. instituce poskytující základní a střední vzdělání (K-12), univerzity, soukromé a státní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat dokumenty pro distribuci při výuce. Distribuce mimo výuku je podmíněna výslovným písemným svolením. Použití k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek závažné občanskoprávní nebo trestněprávní postihy. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

Součástí výše uvedených dokumentů není návrh ani rozvržení webu Microsoft.com ani jiného webu, který vlastní, provozuje, licencuje nebo řídí společnost Microsoft. Prvky webů společnosti Microsoft jsou chráněny firemním vzhledem, ochrannou známkou, zákony na ochranu před nekalou soutěží a dalšími právními předpisy a nesmějí být vcelku ani z části kopírovány ani napodobovány. Žádná loga, grafické prvky, zvuk ani obraz z kteréhokoli webu společnosti Microsoft nesmějí být kopírovány ani předávány bez výslovného svolení společnosti Microsoft.

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti za služby

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEZAUJÍMAJÍ ŽÁDNÉ STANOVISKO K VHODNOSTI SLUŽEB NEBO K VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A V SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, PUBLIKOVANÝCH JAKO SOUČÁST SLUŽEB PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY SLUŽBY, DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU KE SLUŽBÁM, INFORMACÍM A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU SLUŽEB VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K ZDE UVEDENÝM INFORMACÍM JSOU PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU ZDE POPSANÉ PRODUKTY A PROGRAMY KDYKOLI VYLEPŠOVAT NEBO V NICH PROVÁDĚT ZMĚNY.

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO ČINU, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO PROVOZU SLUŽEB, SOFTWARU, OBSAHU, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO V DŮSLEDKU INFORMACÍ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.

Účet Tech Profile, heslo a zabezpečení

Abyste měli přístup ke službám, možná budete potřebovat účet Microsoft, účet adresářové služby Azure Active Directory nebo účet Tech Profile.

Účet Microsoft. Pomocí účtu Microsoft se můžete přihlásit k produktům, webům a službám poskytovaným společností Microsoft a některými partnery společnosti Microsoft. Účet Microsoft si můžete vytvořit na základě online registrace. Na účty Microsoft se vztahuje Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft.

Účet adresářové služby Azure Active Directory. Možná máte Microsoft účet přes společnost, ve které pracujete. Ohledně informací týkajících se tohoto účtu kontaktujte správce vaší společnosti.

Účet Tech Profile. Účet Tech Profile vám umožňuje přihlásit se na web Microsoft Learn a využívat přidružené služby včetně volného přístupu ke školicím prostředkům, odblokování výsledků, hodnocení, komentování, zveřejňování komentářů a používání jiných interaktivních služeb. Účet Tech Profile si založíte vytvořením uživatelského jména v Tech Profile po přihlášení se přes účet Microsoft nebo účet adresářové služby Azure Active Directory.

Souhlasíte, že při registraci k účtu Tech Profile nepoužijete žádné nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace. Za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu nesete plnou odpovědnost. Kromě toho nesete veškerou odpovědnost za všechny aktivity probíhající pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat společnost Microsoft o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jiném porušení zabezpečení. Společnost Microsoft nebude odpovídat za žádné ztráty, které případně utrpíte v důsledku používání svého hesla nebo účtu jinou osobou s vaším vědomím či bez vašeho vědomí. Můžete však být považováni za odpovědné za ztráty vzniklé společnosti Microsoft nebo jiné osobě v důsledku použití vašeho účtu nebo hesla jinou osobou. Nesmíte použít účet žádné jiné osoby bez povolení držitele dotyčného účtu.

Pokud účet Tech Profile vytvoříte jménem subjektu, například svého podniku nebo zaměstnavatele, prohlašujete, že máte oprávnění za tento subjekt přijímat závazky podle těchto podmínek. Své přihlašovací údaje k účtu Tech Profile nesmíte převést na jiného uživatele nebo subjekt. Za účelem ochrany svého účtu uchovávejte údaje o účtu v tajnosti. Zodpovídáte za veškeré aktivity v rámci svého účtu Tech Profile.

Svůj účet Tech Profile můžete smazat v nastavení účtu Tech Profile.

Vyloučení nezákonného a zakázaného používání

Užívání služeb je podmíněno tím, že služby nebudete užívat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a doložkami. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání žádné z těchto služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli službě prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání.

Užívání služeb

Služby mohou obsahovat e-mailové služby, služby vývěsky, oblasti chatu, nové skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, složky se soubory nebo jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci určené pro vaši komunikaci s ostatními. Souhlasíte s tím, že budete služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání služeb nebudete dopouštět například následujícího jednání:

 • Používání služeb ve spojení s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanými e-maily, spamem či jinými (obchodními nebo jinými) hromadně šířenými nebo nevyžádanými zprávami.
 • Nikoho pomlouvat, urážet, obtěžovat a sledovat, nikomu vyhrožovat ani jinak porušovat práva ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění).
 • publikovat, zveřejňovat, distribuovat nebo šířit nevhodná, neuctivá, pomlouvačná, obscénní, neslušná nebo nezákonná témata, názvy, materiál nebo informace.
 • Nahrávání nebo jiné vystavování souborů, které obsahují fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví, včetně např. autorského práva nebo zákonů o ochranných známkách (nebo práva na soukromí a práv vyplývajících z publicity), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas.
 • Používání materiálů nebo informací, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány službami způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
 • Odesílání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, programy cancelbot, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele.
 • Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují.
 • Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány.
 • Falšování nebo odstraňování jakýchkoli informací správy autorských práv, například údajů o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého ve vystaveném souboru.
 • Omezovat jiné uživatele v plnohodnotném používání služeb ani jim jejich používání znemožňovat
 • Porušovat etický kodex nebo jiné pokyny, které se případně vztahují na jakoukoli konkrétní službu
 • Získávat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres.
 • Porušovat platné zákony a právní předpisy.
 • Vytvářet falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.
 • Používání, stahování nebo jiné kopírování jakéhokoli adresáře (nebo jeho části) uživatelů Služeb nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné osobě nebo entitě (zdarma nebo za úplatu).

Společnost Microsoft nemá povinnost služby sledovat. Společnost Microsoft si však vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné ve službách a případně je dle svého výhradního uvážení odebrat. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo ukončit váš přístup ke všem nebo jakékoli službě, a to kdykoli, bez oznámení a z jakéhokoli důvodu.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, považuje-li to za nezbytné pro splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály vcelku i po částech.

Při poskytování určitelných osobních údajů o své osobě nebo svých dětech do služeb postupujte vždy obezřetně. Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se ve kterékoli službě a proto výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o služby a jakékoli akce, které jsou důsledkem vaší účasti ve službách. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do služeb může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování platných omezení.

Videa a elektronické knihy mohou být k dispozici pouze v angličtině. Pokud kliknete na odkazy, můžete být přesměrováni na web v USA, jehož obsah je pouze v angličtině.

Materiály poskytnuté společnosti Microsoft nebo zaslané do služeb

Společnost Microsoft si nečiní vlastnické právo na materiály, které jí poskytnete (včetně názorů a doporučení) nebo vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do kterékoli služby nebo jejích přidružených služeb k posouzení veřejností nebo členy libovolné veřejné nebo soukromé komunity (jednotlivě „příspěvek“, souhrnně „příspěvky“). Vystavením, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo vložením („vystavení“) svého příspěvku udělujete společnosti Microsoft, jejím afilacím a přirozeně oprávněným osobám oprávnění k používání vašeho příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových podniků (včetně veškerých služeb společnosti Microsoft), mimo jiné včetně následujících licenčních práv: právo na kopírování, distribuci, přenášení, veřejné zobrazování, veřejné provozování, reprodukování, úpravy, překlad a přeformátování vašeho příspěvku; právo na publikování vašeho jména ve spojitosti s vaším příspěvkem; právo poskytnout licenci na taková práva kterémukoli dodavateli služeb.

V souvislosti s použitím vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit ani použít žádný z příspěvků, které případně poskytnete, a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.

Vystavením příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách používání, včetně všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvky poskytnout, zveřejnit, odeslat, zadat či vystavit.

Kromě výše uvedené záruky a prohlášení zaručujete a prohlašujte, že vystavení příspěvku, který obsahuje obrázky, fotografie, malby a kresby nebo má zcela nebo zčásti grafický obsah („obrázky“) znamená, že a) jste vlastníkem autorských práv k takovým obrázkům nebo že vlastník autorských práv k takovým obrázkům vám udělil svolení používat tyto obrázky nebo libovolný obsah nebo vyobrazení na obrázcích v souladu se způsobem a účelem vašeho použití a s praxí povolenou těmito podmínkami užívání a službami, b) máte nezbytná práva k udělení licencí a sublicencí popsaných v těchto podmínkách užívání a c) že všechny případné osoby uvedené na takových obrázcích poskytly souhlas s použitím obrázků, jak je stanoveno v těchto podmínkách užívání, včetně distribuce, veřejného předvádění nebo reprodukování takových obrázků apod. Vystavením obrázků udělujete a) všem členům vaší soukromé komunity (pro každý takový obrázek zpřístupněný členům dané soukromé komunity) nebo b) veřejnosti (pro každý takový obrázek zpřístupněný ve službách kdekoli jinde než v soukromé komunitě) svolení k používání vašich obrázků v souvislosti s používáním kterékoli ze služeb způsobem přípustným podle těchto podmínek užívání (včetně např. tisku a darování předmětů, které obsahují takové obrázky) včetně nevýhradní, celosvětové bezplatné licence ke kopírování, distribuci, přenášení, veřejnému vystavování, veřejnému provádění, reprodukování, úpravě, překladu a změně formátu vašich obrázků bez nutnosti připojit k takovým obrázkům vaše jméno, a právo poskytnout licenci na taková práva kterémukoli dodavateli služeb. Platnost licencí k obrázkům, udělených podle předchozích ustanovení, bude ukončena v okamžiku, kdy zcela odstraníte takové obrázky ze služeb, za předpokladu, že takové ukončení nemá vliv na licence udělené v souvislosti s takovými obrázky před okamžikem úplného odstranění takových obrázků. V souvislosti s použitím vašich obrázků nebudou vypláceny žádné honoráře.

V souladu s oddílem 512(c)(2) pod nadpisem 17 v rozhodném právu USA je třeba sdělení ohledně tvrzeného porušení autorských práv zasílat zástupci určenému poskytovatelem služby. NA DOTAZY NESOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM NEREAGUJEME. Viz Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva.

KLEPNUTÍM NA ODKAZY V TÉTO SLUŽBĚ MŮŽETE OPUSTIT WEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT. ODKAZOVANÉ WEBY NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI MICROSOFT A SPOLEČNOST MICROSOFT NEODPOVÍDÁ ZA JEJICH OBSAH, ZA ODKAZY NA ODKAZOVANÉM WEBU ANI ZA ZMĚNY NEBO AKTUALIZACE TAKOVÝCH WEBŮ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEODPOVÍDÁ ZA WEBOVÉ VYSÍLÁNÍ ANI JAKOUKOLI JINOU FORMU PŘENOSU PŘIJÍMANOU Z ODKAZOVANÉHO WEBU. SPOLEČNOST MICROSOFT VÁM TYTO ODKAZY (JSOU-LI POSKYTNUTY) POSKYTUJE POUZE PRO USNADNĚNÍ A ZAHRNUTÍ ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT TAKOVÝ SERVER DOPORUČUJE.

Nevyžádané návrhy, výhradní práva a zpětná vazba

SPOLEČNOST MICROSOFT ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ NÁVRHY VČETNĚ NÁVRHŮ NA NOVÉ INZERTNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, PROCESY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NOVÉ NÁZVY PRODUKTŮ, A ANI SE JIMI NEZABÝVAJÍ. NEZASÍLEJTE ŽÁDNÁ PŮVODNÍ UMĚLECKÁ DÍLA, VZORKY, UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. VÝHRADNÍM ÚČELEM TÉTO ZÁSADY JE VYLOUČIT PŘÍPADNÉ NEDOROZUMĚNÍ NEBO SPOR V PŘÍPADĚ, ŽE BY SE PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÉ STRATEGIE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PODOBALY NÁVRHŮM, KTERÉ BYLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZASLÁNY. SPOLEČNOSTI MICROSOFT ANI ŽÁDNÉMU JEJÍMU ZAMĚSTNANCI PROTO NEZASÍLEJTE ŽÁDNÉ NEVYŽÁDANÉ NÁVRHY. POKUD TAKOVÉ NÁVRHY A MATERIÁLY ZAŠLETE NAVZDORY NAŠÍ ŽÁDOSTI O TO, ABYSTE JE NEZASÍLALI, POČÍTEJTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEZARUČÍ, ŽE S NIMI BUDE NAKLÁDÁNO JAKO S MATERIÁLY, KTERÉ JSOU DŮVĚRNÉ NEBO CHRÁNĚNÉ VLASTNICKÝMI PRÁVY.

Není-li v těchto PU výslovně uvedeno jinak, společnost Microsoft vám neuděluje licenci ani žádná jiná práva žádného typu na základě patentů, know-how, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví, které vlastní nebo ovládá společnost Microsoft či jakýkoliv související subjekt, včetně mino jiné názvu, firemního vzhledu, loga či ekvivalentů. Pokud společnosti Microsoft poskytnete nápad, návrh či zpětnou vazbu včetně mimo jiné nápadů na služby, nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětné vazby k produktu a vylepšení produktu („zpětná vazba“), udělujete společnosti Microsoft bez povinnosti vám uhradit poplatek či licenční poplatky či bez jiných povinností právo na základě vaší zpětné vazby vytvořit či nechat vytvořit odvozená díla či zpětnou vazbu používat, sdílet a komerčně využívat, a to jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která by byla předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla třetím stranám licenci k svému softwaru, technologiím nebo dokumentaci proto, že do nich vaši zpětnou vazbu zahrnula.