Kurz: Spuštění modelu TensorFlow v Pythonu

Po exportu modelu TensorFlow ze služby Custom Vision Service se v tomto rychlém startu dozvíte, jak tento model použít místně ke klasifikaci obrázků.

Poznámka

Tento kurz se vztahuje pouze na modely exportované z obecných (kompaktních) projektů klasifikace obrázků. Pokud jste exportovali jiné modely, navštivte naše úložiště vzorového kódu.

Požadavky

Pokud chcete použít kurz, nejprve proveďte následující kroky:

 • Nainstalujte Python 2.7 nebo novější nebo Python 3.6 nebo novější.
 • Nainstalovat pip.

Dále budete muset nainstalovat následující balíčky:

pip install tensorflow
pip install pillow
pip install numpy
pip install opencv-python

Načtení modelu a značek

Stažený .zip soubor obsahuje soubor model.pb a souborlabels.txt . Tyto soubory představují natrénovaný model a popisky klasifikace. Prvním krokem je načíst model do projektu. Do nového skriptu Pythonu přidejte následující kód.

import tensorflow as tf
import os

graph_def = tf.compat.v1.GraphDef()
labels = []

# These are set to the default names from exported models, update as needed.
filename = "model.pb"
labels_filename = "labels.txt"

# Import the TF graph
with tf.io.gfile.GFile(filename, 'rb') as f:
  graph_def.ParseFromString(f.read())
  tf.import_graph_def(graph_def, name='')

# Create a list of labels.
with open(labels_filename, 'rt') as lf:
  for l in lf:
    labels.append(l.strip())

Příprava obrázku pro předpověď

Při přípravě obrázku na predikci je potřeba provést několik kroků. Tyto kroky napodobují manipulaci s obrázky prováděnou během trénování.

Otevření souboru a vytvoření obrázku v barevném prostoru BGR

from PIL import Image
import numpy as np
import cv2

# Load from a file
imageFile = "<path to your image file>"
image = Image.open(imageFile)

# Update orientation based on EXIF tags, if the file has orientation info.
image = update_orientation(image)

# Convert to OpenCV format
image = convert_to_opencv(image)

Zpracování obrázků s rozměrem >1600

# If the image has either w or h greater than 1600 we resize it down respecting
# aspect ratio such that the largest dimension is 1600
image = resize_down_to_1600_max_dim(image)

Oříznutí největšího středového čtverce

# We next get the largest center square
h, w = image.shape[:2]
min_dim = min(w,h)
max_square_image = crop_center(image, min_dim, min_dim)

Zmenšení na 256 × 256 pixelů

# Resize that square down to 256x256
augmented_image = resize_to_256_square(max_square_image)

Oříznutí středu na konkrétní velikost vstupu pro model

# Get the input size of the model
with tf.compat.v1.Session() as sess:
  input_tensor_shape = sess.graph.get_tensor_by_name('Placeholder:0').shape.as_list()
network_input_size = input_tensor_shape[1]

# Crop the center for the specified network_input_Size
augmented_image = crop_center(augmented_image, network_input_size, network_input_size)

Přidání pomocných funkcí

Ve výše uvedených krocích se používají následující pomocné funkce:

def convert_to_opencv(image):
  # RGB -> BGR conversion is performed as well.
  image = image.convert('RGB')
  r,g,b = np.array(image).T
  opencv_image = np.array([b,g,r]).transpose()
  return opencv_image

def crop_center(img,cropx,cropy):
  h, w = img.shape[:2]
  startx = w//2-(cropx//2)
  starty = h//2-(cropy//2)
  return img[starty:starty+cropy, startx:startx+cropx]

def resize_down_to_1600_max_dim(image):
  h, w = image.shape[:2]
  if (h < 1600 and w < 1600):
    return image

  new_size = (1600 * w // h, 1600) if (h > w) else (1600, 1600 * h // w)
  return cv2.resize(image, new_size, interpolation = cv2.INTER_LINEAR)

def resize_to_256_square(image):
  h, w = image.shape[:2]
  return cv2.resize(image, (256, 256), interpolation = cv2.INTER_LINEAR)

def update_orientation(image):
  exif_orientation_tag = 0x0112
  if hasattr(image, '_getexif'):
    exif = image._getexif()
    if (exif != None and exif_orientation_tag in exif):
      orientation = exif.get(exif_orientation_tag, 1)
      # orientation is 1 based, shift to zero based and flip/transpose based on 0-based values
      orientation -= 1
      if orientation >= 4:
        image = image.transpose(Image.TRANSPOSE)
      if orientation == 2 or orientation == 3 or orientation == 6 or orientation == 7:
        image = image.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM)
      if orientation == 1 or orientation == 2 or orientation == 5 or orientation == 6:
        image = image.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT)
  return image

Klasifikace obrázku

Jakmile je obrázek připravený jako tenzor, můžeme ho odeslat prostřednictvím modelu pro předpověď.


# These names are part of the model and cannot be changed.
output_layer = 'loss:0'
input_node = 'Placeholder:0'

with tf.compat.v1.Session() as sess:
  try:
    prob_tensor = sess.graph.get_tensor_by_name(output_layer)
    predictions = sess.run(prob_tensor, {input_node: [augmented_image] })
  except KeyError:
    print ("Couldn't find classification output layer: " + output_layer + ".")
    print ("Verify this a model exported from an Object Detection project.")
    exit(-1)

Zobrazení výsledků

Výsledky zpracování tensoru obrázku modelem pak bude potřeba namapovat zpět na popisky.

  # Print the highest probability label
  highest_probability_index = np.argmax(predictions)
  print('Classified as: ' + labels[highest_probability_index])
  print()

  # Or you can print out all of the results mapping labels to probabilities.
  label_index = 0
  for p in predictions:
    truncated_probablity = np.float64(np.round(p,8))
    print (labels[label_index], truncated_probablity)
    label_index += 1

Další kroky

Dále se dozvíte, jak zabalit model do mobilní aplikace: