Vytváření nasazení v hybridní službě AKS

Platí pro: AKS v Azure Stack HCI, AKS na Windows Serveru

Tento článek obsahuje přehled nasazení Kubernetes a popisuje, jak vytvářet a aktualizovat nasazení v hybridní službě AKS.

Přehled nasazení Kubernetes

Nasazení označuje objekt Kubernetes, který spravuje výkon a určuje požadované chování podu. Určuje životní cyklus aplikace, včetně podů přiřazených k aplikaci. Poskytuje způsob, jak komunikovat požadovaný stav vaší aplikace, a kontroler pracuje na změně aktuálního stavu do požadovaného stavu.

Nasazení automatizují proces spouštění instancí podů a zajišťují, aby běžely podle definice napříč všemi uzly v rámci clusteru. Správci a IT specialisté pomocí nasazení komunikují, co od aplikace chtějí, a pak Kubernetes provede všechny kroky potřebné k vytvoření požadovaného stavu aplikace.

Nasazení sice definují způsob spouštění aplikací, ale nezaručují, kde se aplikace v clusteru nacházejí. Pokud například vaše aplikace vyžaduje instanci podu na každém uzlu, budete chtít použít daemonSet. U stavových aplikací poskytuje StatefulSet jedinečné identifikátory sítě, trvalé úložiště a seřazené nasazení nebo škálování.

Objekt nasazení Kubernetes umožňuje:

 • Nasazení sady replik nebo podu
 • Vertikálně navyšte nebo snižte počet instancí aplikace.
 • Aktualizujte každou spuštěnou instanci aplikace.
 • Vrácení všech spuštěných instancí aplikace na jinou verzi
 • Pozastavte nasazení nebo pokračujte v jeho nasazení.

Další informace najdete v tématu Nasazení Kubernetes.

Vytvoření nasazení

K vytvoření nasazení můžete použít příkazy kubectl apply nebo kubectl create . Vzhledem k tomu, že se požadovaný počet podů udržuje a monitoruje, jsou spuštěné a dostupné po vytvoření nasazení. Pokud pod selže, Kubernetes okamžitě nasadí jeho repliku, která převezme jeho místo v clusteru.

Následující příklad popisuje funkce souboru manifestu nasazení ve formátu YAML.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
    - image: nginx
     name: nginx
     ports:
      - containerPort: 80

Pokud chcete zobrazit nasazení, sadu replik a pody, spusťte následující příkaz:

kubectl get deployment, replicaset, pod

Aktualizace nasazení

Hlavní výhodou nasazení je automatická aktualizace programu Kubernetes. Bez nasazení byste museli ručně ukončit všechny staré pody, spustit nové verze podů a spustit kontrolu, abyste zjistili, jestli při vytváření podů nedošlo k nějakým problémům. Spuštěním příkazu kubectl describe deployment zobrazíte pořadí, ve kterém byly pody vygenerovány a odebrány.

Nasazení automatizují proces aktualizace, protože jednoduše aktualizujete šablonu podu nebo požadovaný stav. Nasazení mění stav programu na pozadí pomocí akcí, jako je vytváření nových podů nebo přidělování dalších prostředků, dokud nebude zvolená aktualizace na místě.

Pokud při nasazení dojde k problémům, Kubernetes se automaticky vrátí k předchozí verzi. Můžete se také explicitně vrátit na konkrétní verzi pomocí kubectl rollout undo příkazu nebo můžete použít kubectl rollout pause k dočasnému zastavení nasazení.

Strategie aktualizace nasazení

Kubernetes nabízí několik strategií nasazení, takže je můžete aktualizovat různými způsoby tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho prostředí. Mezi tři nejběžnější strategie aktualizace patří:

 • Aktualizace se zajištěním provozu: Tato aktualizace je postupný proces, který umožňuje aktualizovat systém Kubernetes jen s malým dopadem na výkon a bez výpadků. Minimalizuje prostoje za cenu rychlosti aktualizace.
 • Rekreace: Tato strategie je proces typu vše nebo nic, který umožňuje aktualizovat všechny aspekty systému najednou s krátkou dobou výpadku. Aktualizuje se rychle, ale způsobí výpadek.
 • Kanárek: Tato strategie je proces částečné aktualizace, který umožňuje otestovat novou verzi programu na skutečných uživatelích bez závazku k úplnému zavedení. Rychle se aktualizuje pro několik vybraných uživatelů s úplným uvedením později.

Další kroky