Použití značek pomocí Funkce Bicep

Tento článek popisuje, jak používat Bicep k označování prostředků, skupin prostředků a předplatných během nasazování. Doporučení a omezení značek najdete v tématu Použití značek k uspořádání prostředků Azure a hierarchie správy.

Poznámka

Značky, které použijete prostřednictvím souboru Bicep, přepíšou všechny existující značky.

Použití hodnot

Následující příklad nasadí účet úložiště se třemi značkami. Dvě značky (Dept a Environment) jsou nastavené na hodnoty literálů. Jedna značka (LastDeployed) je nastavená na parametr, který ve výchozím nastavení používá aktuální datum.

param location string = resourceGroup().location
param utcShort string = utcNow('d')

resource stgAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: 'storage${uniqueString(resourceGroup().id)}'
 location: location
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'Storage'
 tags: {
  Dept: 'Finance'
  Environment: 'Production'
  LastDeployed: utcShort
 }
}

Použití objektu

Můžete definovat parametr objektu, který ukládá několik značek a použít tento objekt na element značky. Tento přístup poskytuje větší flexibilitu než předchozí příklad, protože objekt může mít různé vlastnosti. Každá vlastnost v objektu se stane samostatnou značkou pro prostředek. Následující příklad obsahuje parametr s názvem tagValues , který se použije u elementu tag.

param location string = resourceGroup().location
param tagValues object = {
 Dept: 'Finance'
 Environment: 'Production'
}

resource stgAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: 'storage${uniqueString(resourceGroup().id)}'
 location: location
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'Storage'
 tags: tagValues
}

Použití řetězce JSON

Pokud chcete uložit mnoho hodnot v jedné značce, použijte řetězec JSON, který představuje hodnoty. Celý řetězec JSON je uložený jako jedna značka, která nesmí překročit 256 znaků. V následujícím příkladu je jedna značka CostCenter, která obsahuje několik hodnot z řetězce JSON:

param location string = resourceGroup().location

resource stgAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: 'storage${uniqueString(resourceGroup().id)}'
 location: location
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'Storage'
 tags: {
  CostCenter: '{"Dept":"Finance","Environment":"Production"}'
 }
}

Použití značek ze skupiny prostředků

Pokud chcete na prostředek použít značky ze skupiny prostředků, použijte funkci resourceGroup(). Když získáte hodnotu značky, použijte tags[tag-name] místo tags.tag-name syntaxe syntaxi, protože některé znaky nejsou v zápisu s tečkami správně analyzovány.

param location string = resourceGroup().location

resource stgAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: 'storage${uniqueString(resourceGroup().id)}'
 location: location
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'Storage'
 tags: {
  Dept: resourceGroup().tags['Dept']
  Environment: resourceGroup().tags['Environment']
 }
}

Použití značek u skupin prostředků nebo předplatných

Značky můžete do skupiny prostředků nebo předplatného přidat nasazením Microsoft.Resources/tags typu prostředku. Značky můžete použít u cílové skupiny prostředků nebo předplatného, které chcete nasadit. Pokaždé, když nasadíte šablonu, nahradíte všechny předchozí značky.

param tagName string = 'TeamName'
param tagValue string = 'AppTeam1'

resource applyTags 'Microsoft.Resources/tags@2021-04-01' = {
 name: 'default'
 properties: {
  tags: {
   '${tagName}': tagValue
  }
 }
}

Následující bicep přidá značky z objektu do předplatného, do něhož je nasazený. Další informace o nasazení předplatného najdete v tématu Vytváření skupin prostředků a prostředků na úrovni předplatného.

targetScope = 'subscription'

param tagObject object = {
 TeamName: 'AppTeam1'
 Dept: 'Finance'
 Environment: 'Production'
}

resource applyTags 'Microsoft.Resources/tags@2021-04-01' = {
 name: 'default'
 properties: {
  tags: tagObject
 }
}

Další kroky