Monitorování a správa úloh Stream Analytics pomocí rutin Azure PowerShellu

Naučte se monitorovat a spravovat prostředky Stream Analytics pomocí rutin Azure PowerShellu a skriptů PowerShellu, které provádějí základní úlohy Stream Analytics.

Poznámka:

Při práci s Azure doporučujeme používat modul Azure Az PowerShellu. Začněte tím, že si projdete téma Instalace Azure PowerShellu. Informace o tom, jak migrovat na modul Az PowerShell, najdete v tématu Migrace Azure PowerShellu z AzureRM na Az.

Požadavky pro spouštění rutin Azure PowerShellu pro Stream Analytics

Azure PowerShell 0.9.8:

# Log in to your Azure account
Add-AzureAccount
# Select the Azure subscription you want to use to create the resource group if you have more han one subscription on your account.
Select-AzureSubscription -SubscriptionName <subscription name>
# If Stream Analytics has not been registered to the subscription, remove remark symbol below (#)to run the Register-AzureProvider cmdlet to register the provider namespace.
#Register-AzureProvider -Force -ProviderNamespace 'Microsoft.StreamAnalytics'
# Create an Azure resource group
New-AzureResourceGroup -Name <YOUR RESOURCE GROUP NAME> -Location <LOCATION>

Azure PowerShell 1.0:

# Log in to your Azure account
Connect-AzAccount
# Select the Azure subscription you want to use to create the resource group.
Get-AzSubscription -SubscriptionName "your sub" | Select-AzSubscription
# If Stream Analytics has not been registered to the subscription, remove remark symbol below (#)to run the Register-AzureProvider cmdlet to register the provider namespace.
#Register-AzResourceProvider -Force -ProviderNamespace 'Microsoft.StreamAnalytics'
# Create an Azure resource group
New-AzResourceGroup -Name <YOUR RESOURCE GROUP NAME> -Location <LOCATION>

Poznámka:

Úlohy Stream Analytics vytvořené prostřednictvím kódu programu nemají ve výchozím nastavení povolené monitorování. Monitorování můžete na webu Azure Portal povolit ručně tak, že přejdete na stránku Monitorování úlohy a kliknete na tlačítko Povolit, nebo to můžete provést programově podle kroků umístěných v Azure Stream Analytics – Monitorování úloh Stream Analytics prostřednictvím kódu programu.

Rutiny Azure PowerShellu pro Stream Analytics

Následující rutiny Azure PowerShellu můžete použít k monitorování a správě úloh Azure Stream Analytics. Všimněte si, že Azure PowerShell má různé verze. V příkladech uvedených první příkaz je pro Azure PowerShell 0.9.8, druhý příkaz je pro Azure PowerShell 1.0. Příkazy Azure PowerShellu 1.0 vždy budou mít v příkazu az.

Get-AzureStreamAnalyticsJob | Get-AzStreamAnalyticsJob

Zobrazí seznam všech úloh Stream Analytics definovaných v předplatném Azure nebo zadané skupině prostředků nebo získá informace o konkrétní úloze v rámci skupiny prostředků.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsJob

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsJob

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o všech úlohách Stream Analytics v předplatném Azure.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US 

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US 

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o všech úlohách Stream Analytics ve skupině prostředků StreamAnalytics-Default-Central-US.

Příklad 3

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o úloze Stream Analytics StreamingJob ve skupině prostředků StreamAnalytics-Default-Central-US.

Get-AzureStreamAnalyticsInput | Get-AzStreamAnalyticsInput

Zobrazí seznam všech vstupů definovaných v zadané úloze Stream Analytics nebo získá informace o konkrétním vstupu.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o všech vstupech definovaných v úloze StreamingJob.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EntryStream

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EntryStream

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o vstupu s názvem EntryStream definovaným v úloze StreamingJob.

Get-AzureStreamAnalyticsOutput | Get-AzStreamAnalyticsOutput

Zobrazí seznam všech výstupů definovaných v zadané úloze Stream Analytics nebo získá informace o konkrétním výstupu.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o výstupech definovaných v úloze StreamingJob.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o výstupu definovaném v úloze StreamingJob.

Get-AzureStreamAnalyticsQuota | Get-AzStreamAnalyticsQuota

Získá informace o kvótě jednotek streamování v zadané oblasti.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsQuota -Location "Central US" 

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsQuota -Location "Central US" 

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o kvótě a využití jednotek streamování v oblasti USA – střed.

Get-AzureStreamAnalyticsTransformation | Get-AzStreamAnalyticsTransformation

Získá informace o konkrétní transformaci definované v úloze Stream Analytics.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Get-AzureStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name StreamingJob

Azure PowerShell 1.0:

Get-AzStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name StreamingJob

Tento příkaz PowerShellu vrátí informace o transformaci s názvem StreamingJob v úloze StreamingJob.

New-AzureStreamAnalyticsInput | New-AzStreamAnalyticsInput

Vytvoří nový vstup v rámci úlohy Stream Analytics nebo aktualizuje existující zadaný vstup.

Název vstupu lze zadat v souboru .json nebo na příkazovém řádku. Pokud jsou oba zadány, musí být název na příkazovém řádku stejný jako název v souboru.

Pokud zadáte vstup, který již existuje, a nezadáte parametr -Force, rutina se zeptá, zda má nahradit existující vstup.

Pokud zadáte parametr -Force a zadáte existující název vstupu, vstup se nahradí bez potvrzení.

Podrobné informace o struktuře a obsahu souborů JSON najdete v části Vytvoření vstupu (Azure Stream Analytics) referenční knihovny rozhraní REST API služby Stream Analytics Management.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" 

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" 

Tento příkaz PowerShellu vytvoří nový vstup ze souboru Input.json. Pokud je již definovaný existující vstup s názvem zadaným v souboru definice vstupu, rutina se zeptá, jestli ho má nahradit nebo ne.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" -Name EntryStream

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" -Name EntryStream

Tento příkaz PowerShellu vytvoří nový vstup v úloze s názvem EntryStream. Pokud je již definovaný existující vstup s tímto názvem, rutina se zeptá, jestli ho má nahradit nebo ne.

Příklad 3

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" -Name EntryStream -Force

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -File "C:\Input.json" -Name EntryStream -Force

Tento příkaz PowerShellu nahrazuje definici existujícího vstupního zdroje s názvem EntryStream definicí ze souboru.

New-AzureStreamAnalyticsJob | New-AzStreamAnalyticsJob

Vytvoří novou úlohu Stream Analytics v Microsoft Azure nebo aktualizuje definici existující zadané úlohy.

Název úlohy lze zadat v souboru .json nebo na příkazovém řádku. Pokud jsou oba zadány, musí být název na příkazovém řádku stejný jako název v souboru.

Pokud zadáte název úlohy, který již existuje, a nezadáte parametr -Force, rutina se zeptá, jestli má nebo ne nahradit existující úlohu.

Pokud zadáte parametr -Force a zadáte existující název úlohy, definice úlohy se nahradí bez potvrzení.

Podrobné informace o struktuře a obsahu souborů JSON najdete v části Vytvoření úlohy Stream Analytics referenční knihovny rozhraní REST API pro správu Stream Analytics.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\JobDefinition.json" 

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\JobDefinition.json" 

Tento příkaz PowerShellu vytvoří novou úlohu z definice v JobDefinition.json. Pokud je již definována existující úloha s názvem zadaným v definičním souboru úlohy, rutina se zeptá, jestli ji má nahradit nebo ne.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\JobDefinition.json" -Name StreamingJob -Force

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\JobDefinition.json" -Name StreamingJob -Force

Tento příkaz PowerShellu nahradí definici úlohy pro StreamingJob.

New-AzureStreamAnalyticsOutput | New-AzStreamAnalyticsOutput

Vytvoří nový výstup v rámci úlohy Stream Analytics nebo aktualizuje existující výstup.

Název výstupu lze zadat v souboru .json nebo na příkazovém řádku. Pokud jsou oba zadány, musí být název na příkazovém řádku stejný jako název v souboru.

Pokud zadáte výstup, který již existuje a nezadáte parametr -Force, rutina se zeptá, jestli má existující výstup nahradit nebo ne.

Pokud zadáte parametr -Force a zadáte existující název výstupu, výstup se nahradí bez potvrzení.

Podrobné informace o struktuře a obsahu souborů JSON najdete v části Vytvoření výstupu (Azure Stream Analytics) referenční knihovny rozhraní REST API služby Stream Analytics Management.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Output.json" -JobName StreamingJob -Name output

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Output.json" -JobName StreamingJob -Name output

Tento příkaz PowerShellu vytvoří nový výstup s názvem "output" v úloze StreamingJob. Pokud je již definovaný existující výstup s tímto názvem, rutina se zeptá, jestli ho má nahradit nebo ne.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Output.json" -JobName StreamingJob -Name output -Force

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Output.json" -JobName StreamingJob -Name output -Force

Tento příkaz PowerShellu nahradí definici "output" v úloze StreamingJob.

New-AzureStreamAnalyticsTransformation | New-AzStreamAnalyticsTransformation

Vytvoří novou transformaci v rámci úlohy Stream Analytics nebo aktualizuje existující transformaci.

Název transformace lze zadat v souboru .json nebo na příkazovém řádku. Pokud jsou oba zadány, musí být název na příkazovém řádku stejný jako název v souboru.

Pokud zadáte transformaci, která již existuje, a nezadáte parametr -Force, rutina se zeptá, zda má nebo ne nahradit existující transformaci.

Pokud zadáte parametr -Force a zadáte existující název transformace, transformace se nahradí bez potvrzení.

Podrobné informace o struktuře a obsahu souborů JSON najdete v části Vytvoření transformace (Azure Stream Analytics) referenční knihovny rozhraní REST API služby Stream Analytics Management.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Transformation.json" -JobName StreamingJob -Name StreamingJobTransform

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Transformation.json" -JobName StreamingJob -Name StreamingJobTransform

Tento příkaz PowerShellu vytvoří novou transformaci s názvem StreamingJobTransform v úloze StreamingJob. Pokud už je existující transformace definovaná tímto názvem, rutina se zeptá, jestli ji má nahradit nebo ne.

Příklad 2

Azure PowerShell 0.9.8:

New-AzureStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Transformation.json" -JobName StreamingJob -Name StreamingJobTransform -Force

Azure PowerShell 1.0:

New-AzStreamAnalyticsTransformation -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -File "C:\Transformation.json" -JobName StreamingJob -Name StreamingJobTransform -Force

Tento příkaz PowerShellu nahrazuje definici StreamingJobTransform v úloze StreamingJob.

Remove-AzureStreamAnalyticsInput | Remove-AzStreamAnalyticsInput

Asynchronně odstraní konkrétní vstup z úlohy Stream Analytics v Microsoft Azure.
Pokud zadáte parametr -Force, vstup se odstraní bez potvrzení.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Remove-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EventStream

Azure PowerShell 1.0:

Remove-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EventStream

Tento příkaz PowerShellu odebere vstupní eventStream v úloze StreamingJob.

Remove-AzureStreamAnalyticsJob | Remove-AzStreamAnalyticsJob

Asynchronně odstraní konkrétní úlohu Stream Analytics v Microsoft Azure.
Pokud zadáte parametr -Force, úloha se odstraní bez potvrzení.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Remove-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob 

Azure PowerShell 1.0:

Remove-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob 

Tento příkaz PowerShellu odebere úlohu StreamingJob.

Remove-AzureStreamAnalyticsOutput | Remove-AzStreamAnalyticsOutput

Asynchronně odstraní konkrétní výstup z úlohy Stream Analytics v Microsoft Azure.
Pokud zadáte parametr -Force, výstup se odstraní bez potvrzení.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Remove-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Azure PowerShell 1.0:

Remove-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Tento příkaz PowerShellu odebere výstup úlohy StreamingJob.

Start-AzureStreamAnalyticsJob | Start-AzStreamAnalyticsJob

Asynchronně nasadí a spustí úlohu Stream Analytics v Microsoft Azure.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Start-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob -OutputStartMode CustomTime -OutputStartTime 2012-12-12T12:12:12Z

Azure PowerShell 1.0:

Start-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob -OutputStartMode CustomTime -OutputStartTime 2012-12-12T12:12:12Z

Tento příkaz PowerShellu spustí úlohu StreamingJob s vlastním časem spuštění výstupu nastaveným na 12. prosince 2012, 12:12:12 UTC.

Stop-AzureStreamAnalyticsJob | Stop-AzStreamAnalyticsJob

Asynchronně zastaví spuštění úlohy Stream Analytics v Microsoft Azure a zruší přidělení prostředků, které se používaly. Definice úlohy a metadata zůstanou v rámci vašeho předplatného dostupné prostřednictvím webu Azure Portal i rozhraní API pro správu, aby bylo možné úlohu upravit a restartovat. Za úlohu v zastaveném stavu se vám nebudou účtovat poplatky.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Stop-AzureStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob 

Azure PowerShell 1.0:

Stop-AzStreamAnalyticsJob -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -Name StreamingJob 

Tento příkaz PowerShellu zastaví úlohu StreamingJob.

Test-AzureStreamAnalyticsInput | Test-AzStreamAnalyticsInput

Otestuje schopnost Stream Analytics připojit se k zadanému vstupu.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Test-AzureStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EntryStream

Azure PowerShell 1.0:

Test-AzStreamAnalyticsInput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name EntryStream

Tento příkaz PowerShellu otestuje stav připojení vstupního entrystreamu v StreamJob.

Test-AzureStreamAnalyticsOutput | Test-AzStreamAnalyticsOutput

Otestuje schopnost Stream Analytics připojit se k zadanému výstupu.

Příklad 1

Azure PowerShell 0.9.8:

Test-AzureStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Azure PowerShell 1.0:

Test-AzStreamAnalyticsOutput -ResourceGroupName StreamAnalytics-Default-Central-US -JobName StreamingJob -Name Output

Tento příkaz PowerShellu otestuje stav připojení výstupu ve streamovacíjob.

Získání podpory

Pokud potřebujete další pomoc, vyzkoušejte naši stránku pro otázky Microsoftu pro Azure Stream Analytics.

Další kroky