Syntaxe příkazového řádku kompilátoru

Příkazový řádek CL používá následující syntaxi:

CL [option...] file... [option | file]... [lib...] [@command-file] [/link link-opt...]

Následující tabulka popisuje vstup příkazu CL.

Položka Význam
option Jednu nebo více možností CL. Všimněte si, že všechny možnosti platí pro všechny zadané zdrojové soubory. Možnosti jsou určeny lomítkem (/) nebo pomlčkou (-). Pokud má možnost argument, popis možnosti dokumentuje, zda je mezi možností a argumenty povolena mezera. V názvech možností (s výjimkou možnosti /HELP) se rozlišují malá a velká písmena. Další informace naleznete v tématu Pořadí možností CL.
file Název jednoho nebo více zdrojových souborů, souborů .obj nebo knihoven. CL zkompiluje zdrojové soubory a předá do linkeru názvy souborů a knihoven .obj. Další informace najdete v tématu Syntaxe názvu souboru CL.
Lib Nejméně jeden název knihovny. CL předá tyto názvy linkeru.
command-file Soubor, který obsahuje více možností a názvů souborů. Další informace najdete v tématu Soubory příkazů CL.
link-opt Jednu nebo více možností linkeru MSVC. CL předá tyto možnosti linkeru.

Můžete zadat libovolný počet možností, názvů souborů a názvů knihoven, pokud počet znaků na příkazovém řádku nepřekračuje 1024, limit určený operačním systémem.

Informace o návratové hodnotě cl.exe naleznete v části Return Value of cl.exe .

Poznámka

Vstupní limit příkazového řádku 1024 znaků není zaručený, že v budoucích verzích Windows zůstane stejný.

Viz také

Parametry kompilátoru MSVC