Sdílet prostřednictvím


OAuthTokenResponse.Error Vlastnost

Definice

Výjimka v případě, že odpověď byla selhání.

public:
 property Exception ^ Error { Exception ^ get(); void set(Exception ^ value); };
public Exception Error { get; set; }
public Exception? Error { get; set; }
member this.Error : Exception with get, set
Public Property Error As Exception

Hodnota vlastnosti

Platí pro