Sdílet prostřednictvím


PrincipalContext<TOptions> Konstruktor

Definice

Konstruktor

protected:
 PrincipalContext(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationScheme ^ scheme, TOptions options, Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationProperties ^ properties);
protected PrincipalContext (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme scheme, TOptions options, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties properties);
protected PrincipalContext (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme scheme, TOptions options, Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties? properties);
new Microsoft.AspNetCore.Authentication.PrincipalContext<'Options (requires 'Options :> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationSchemeOptions)> : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext * Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationScheme * 'Options * Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationProperties -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.PrincipalContext<'Options (requires 'Options :> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationSchemeOptions)>
Protected Sub New (context As HttpContext, scheme As AuthenticationScheme, options As TOptions, properties As AuthenticationProperties)

Parametry

context
HttpContext

Kontext

scheme
AuthenticationScheme

Schéma ověřování.

options
TOptions

Možnosti ověřování přidružené k schématu.

properties
AuthenticationProperties

Vlastnosti ověřování.

Platí pro