Sdílet prostřednictvím


TwitterMiddleware.CreateHandler Metoda

Definice

AuthenticationHandler<TOptions> Poskytuje objekt pro zpracování požadavků souvisejících s ověřováním.

protected:
 override Microsoft::AspNetCore::Authentication::AuthenticationHandler<Microsoft::AspNetCore::Builder::TwitterOptions ^> ^ CreateHandler();
protected override Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions> CreateHandler ();
override this.CreateHandler : unit -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationHandler<Microsoft.AspNetCore.Builder.TwitterOptions>
Protected Overrides Function CreateHandler () As AuthenticationHandler(Of TwitterOptions)

Návraty

Nakonfigurovaný AuthenticationHandler<TOptions> s předaným TwitterOptions konstruktoru.

Platí pro