Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions.SignIn Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví SignInOptions pro systém identit.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::SignInOptions ^ SignIn { Microsoft::AspNetCore::Identity::SignInOptions ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::SignInOptions ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInOptions SignIn { get; set; }
member this.SignIn : Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInOptions with get, set
Public Property SignIn As SignInOptions

Hodnota vlastnosti

Pro SignInOptions systém identit.

Platí pro