Sdílet prostřednictvím


WebApplicationBuilder.Configuration Vlastnost

Definice

Kolekce zprostředkovatelů konfigurace pro aplikaci, která se má vytvořit. To je užitečné pro přidání nových zdrojů a poskytovatelů konfigurace.

public Microsoft.Extensions.Configuration.ConfigurationManager Configuration { get; }
member this.Configuration : Microsoft.Extensions.Configuration.ConfigurationManager
Public ReadOnly Property Configuration As ConfigurationManager

Hodnota vlastnosti

Platí pro