Sdílet prostřednictvím


ErrorBoundaryBase.CurrentException Vlastnost

Definice

Získá aktuální výjimku nebo null, pokud neexistuje žádná výjimka.

protected Exception? CurrentException { get; }
member this.CurrentException : Exception
Protected ReadOnly Property CurrentException As Exception

Hodnota vlastnosti

Platí pro