Sdílet prostřednictvím


EditContext.Properties Vlastnost

Definice

Získá kolekci libovolných vlastností přidružených k této instanci.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ Properties { Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties Properties { get; }
member this.Properties : Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties
Public ReadOnly Property Properties As EditContextProperties

Hodnota vlastnosti

Platí pro