Sdílet prostřednictvím


GridItemsProviderResult<TGridItem>.Items Vlastnost

Definice

Zadané položky.

public System.Collections.Generic.ICollection<TGridItem> Items { get; init; }
member this.Items : System.Collections.Generic.ICollection<'GridItem> with get, set
Public Property Items As ICollection(Of TGridItem)

Hodnota vlastnosti

ICollection<TGridItem>

Platí pro