Sdílet prostřednictvím


PaginationState.LastPageIndex Vlastnost

Definice

Získá nulový index poslední stránky, pokud je znám. Hodnota bude null, dokud TotalItemCount nebude známa.

public int? LastPageIndex { get; }
member this.LastPageIndex : Nullable<int>
Public ReadOnly Property LastPageIndex As Nullable(Of Integer)

Hodnota vlastnosti

Platí pro