Sdílet prostřednictvím


ServerComponentsEndpointOptions.ContentSecurityFrameAncestorsPolicy Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví frame-ancestorsContent-Security-Policy nastavit v HttpResponse při ConfigureWebSocketAcceptContext je nastaven.

public string? ContentSecurityFrameAncestorsPolicy { get; set; }
member this.ContentSecurityFrameAncestorsPolicy : string with get, set
Public Property ContentSecurityFrameAncestorsPolicy As String

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Nastavení této hodnoty na null zabrání automatickému použití zásad, což může aplikaci ohrozit. Při každém vykreslení prvního dokumentu je potřeba vzít v úvahu zásadu.

Zásady zabezpečení obsahu poskytují ochranu před bezpečnostními hrozbami, ke kterým může dojít v případě, že aplikace používá kompresi a může být vložena do jiných zdrojů. Pokud je povolená komprese, vložení aplikace do iframe z jiných zdrojů je zakázáno.

Další podrobnosti najdete v doporučeních zabezpečení pro interaktivní součásti serveru v oficiální dokumentaci.

Platí pro