Sdílet prostřednictvím


DataTransfer.Files Vlastnost

Definice

Obsahuje seznam všech místních souborů dostupných při přenosu dat. Pokud operace přetažení nezahrnuje přetahování souborů, je tato vlastnost prázdný seznam.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ Files { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] Files { get; set; }
member this.Files : string[] with get, set
Public Property Files As String()

Hodnota vlastnosti

String[]

Platí pro