Sdílet prostřednictvím


MouseEventArgs.MovementX Vlastnost

Definice

Souřadnice X ukazatele myši vzhledem k pozici poslední události mousemove.

public double MovementX { get; set; }
member this.MovementX : double with get, set
Public Property MovementX As Double

Hodnota vlastnosti

Platí pro