Sdílet prostřednictvím


CorsOptions.DefaultPolicyName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výchozí název zásady.

public:
 property System::String ^ DefaultPolicyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DefaultPolicyName { get; set; }
member this.DefaultPolicyName : string with get, set
Public Property DefaultPolicyName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro