Sdílet prostřednictvím


IEnableCorsAttribute.PolicyName Vlastnost

Definice

Název zásady, kterou je potřeba použít.

public:
 property System::String ^ PolicyName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PolicyName { get; set; }
public string? PolicyName { get; set; }
member this.PolicyName : string with get, set
Public Property PolicyName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro