Sdílet prostřednictvím


CngCbcAuthenticatedEncryptionSettings.HashAlgorithmProvider Vlastnost

Definice

Název zprostředkovatele, který obsahuje implementaci hash algoritmu. Tato vlastnost odpovídá parametru pszImplementation BCryptOpenAlgorithmProvider. Tato vlastnost je nepovinná.

public:
 property System::String ^ HashAlgorithmProvider { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string HashAlgorithmProvider { get; set; }
member this.HashAlgorithmProvider : string with get, set
Public Property HashAlgorithmProvider As String

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Výchozí hodnotou je hodnota null.

Platí pro