IWebHostEnvironment.WebRootPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví absolutní cestu k adresáři, který obsahuje soubory obsahu webové aplikace. Výchozí hodnota je podsložka wwwroot.

public:
 property System::String ^ WebRootPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string WebRootPath { get; set; }
member this.WebRootPath : string with get, set
Public Property WebRootPath As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro