Sdílet prostřednictvím


AuthenticateContext.Accepted Vlastnost

Definice

public:
 property bool Accepted { bool get(); };
public bool Accepted { get; }
member this.Accepted : bool
Public ReadOnly Property Accepted As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro