Sdílet prostřednictvím


IFeatureCollection.Revision Vlastnost

Definice

Zvýší se pro každou změnu a dá se použít k ověření výsledků uložených v mezipaměti.

public:
 property int Revision { int get(); };
public int Revision { get; }
member this.Revision : int
Public ReadOnly Property Revision As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro