Sdílet prostřednictvím


IHttpRequestFeature.Method Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví metodu požadavku definovanou v RFC 7230. Např. "GET", "HEAD", "POST" atd.

public:
 property System::String ^ Method { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Method { get; set; }
member this.Method : string with get, set
Public Property Method As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro