Share via


HttpContext.Response Vlastnost

Definice

HttpResponse Získá objekt pro tento požadavek.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Http::HttpResponse ^ Response { Microsoft::AspNetCore::Http::HttpResponse ^ get(); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Http.HttpResponse Response { get; }
member this.Response : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpResponse
Public MustOverride ReadOnly Property Response As HttpResponse

Hodnota vlastnosti

Platí pro