Sdílet prostřednictvím


SignInHttpResult Třída

Definice

Objekt IResult , který při spuštění vyvolá HttpContext.SignInAsync.

public sealed class SignInHttpResult : Microsoft.AspNetCore.Http.IResult
type SignInHttpResult = class
    interface IResult
Public NotInheritable Class SignInHttpResult
Implements IResult
Dědičnost
SignInHttpResult
Implementuje

Vlastnosti

AuthenticationScheme

Získá nebo nastaví schéma ověřování, které se používá k provedení operace přihlášení.

Principal

Získá nebo nastaví ClaimsPrincipal obsahující deklarace identity uživatele.

Properties

Získá nebo nastaví AuthenticationProperties použitý k provedení operace přihlášení.

Metody

ExecuteAsync(HttpContext)

Napište odpověď HTTP odrážející výsledek.

Platí pro