Sdílet prostřednictvím


IHeaderDictionary.AccessControlMaxAge Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hlavičku Access-Control-Max-Age HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AccessControlMaxAge { get; set; }
member this.AccessControlMaxAge : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AccessControlMaxAge As StringValues

Hodnota vlastnosti

Platí pro