Sdílet prostřednictvím


IHeaderDictionary.AltSvc Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hlavičku Alt-Svc HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AltSvc { get; set; }
member this.AltSvc : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AltSvc As StringValues

Hodnota vlastnosti

Platí pro