Sdílet prostřednictvím


IHeaderDictionary.Translate Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hlavičku Translate HTTP.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues Translate { get; set; }
member this.Translate : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property Translate As StringValues

Hodnota vlastnosti

Platí pro