Sdílet prostřednictvím


IRequestSizeLimitMetadata.MaxRequestBodySize Vlastnost

Definice

Maximální povolená velikost textu aktuálního požadavku v bajtech.

public long? MaxRequestBodySize { get; }
member this.MaxRequestBodySize : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property MaxRequestBodySize As Nullable(Of Long)

Hodnota vlastnosti

Platí pro