Sdílet prostřednictvím


RequestDelegate Delegát

Definice

Funkce, která může zpracovat požadavek HTTP.

public delegate System::Threading::Tasks::Task ^ RequestDelegate(HttpContext ^ context);
public delegate System.Threading.Tasks.Task RequestDelegate(HttpContext context);
type RequestDelegate = delegate of HttpContext -> Task
Public Delegate Function RequestDelegate(context As HttpContext) As Task 

Parametry

context
HttpContext

Položka HttpContext pro daný požadavek.

Návratová hodnota

Úloha, která představuje dokončení zpracování žádosti.

Platí pro