Sdílet prostřednictvím


StatusCodes.Status226IMUsed Pole

Definice

Stavový kód HTTP 226.

public: int Status226IMUsed = 226;
public const int Status226IMUsed = 226;
val mutable Status226IMUsed : int
Public Const Status226IMUsed As Integer  = 226

Hodnota pole

Value = 226

Platí pro