Sdílet prostřednictvím


StatusCodes.Status301MovedPermanently Pole

Definice

Stavový kód HTTP 301.

public: int Status301MovedPermanently = 301;
public const int Status301MovedPermanently = 301;
val mutable Status301MovedPermanently : int
Public Const Status301MovedPermanently As Integer  = 301

Hodnota pole

Value = 301

Platí pro