Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions.ClaimsIdentity Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví ClaimsIdentityOptions pro systém identit.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::ClaimsIdentityOptions ^ ClaimsIdentity { Microsoft::AspNetCore::Identity::ClaimsIdentityOptions ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::ClaimsIdentityOptions ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.ClaimsIdentityOptions ClaimsIdentity { get; set; }
member this.ClaimsIdentity : Microsoft.AspNetCore.Identity.ClaimsIdentityOptions with get, set
Public Property ClaimsIdentity As ClaimsIdentityOptions

Hodnota vlastnosti

Pro ClaimsIdentityOptions systém identit.

Platí pro