Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions.Tokens Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví TokenOptions pro systém identit.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::TokenOptions ^ Tokens { Microsoft::AspNetCore::Identity::TokenOptions ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::TokenOptions ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.TokenOptions Tokens { get; set; }
member this.Tokens : Microsoft.AspNetCore.Identity.TokenOptions with get, set
Public Property Tokens As TokenOptions

Hodnota vlastnosti

Pro TokenOptions systém identit.

Platí pro