Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions.User Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví UserOptions pro systém identit.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::UserOptions ^ User { Microsoft::AspNetCore::Identity::UserOptions ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserOptions ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UserOptions User { get; set; }
member this.User : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserOptions with get, set
Public Property User As UserOptions

Hodnota vlastnosti

Pro UserOptions systém identit.

Platí pro