Sdílet prostřednictvím


SignInResult.IsNotAllowed Vlastnost

Definice

Vrátí příznak označující, jestli uživatel, který se pokouší přihlásit, nemá povolené přihlášení.

public:  property bool IsNotAllowed {  public:
bool get(); protected:
 void set(bool value); };
public bool IsNotAllowed { get; protected set; }
member this.IsNotAllowed : bool with get, set
Public Property IsNotAllowed As Boolean

Hodnota vlastnosti

True, pokud uživatel, který se pokouší přihlásit, nemá povolené přihlášení, jinak false.

Platí pro